Wzajemnie zasilamy się dobrem,
wzajemnie przygaszamy się złem.

- Mieczysław Maliński